KONKURS !!!

Regulamin konkursu „Pokaż jak trenujesz!”

 

§1. Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu w serwisie Facebook.

2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pokaż jak trenujesz!” zwanego dalej „Konkursem” jest PH Plutos Ewa Wesołowska z siedzibą w Mogilnie, ul. 11 listopada 55 , 88-300 Mogilno, NIP 5571000042, REGON 090470046 zwane dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem fanpage’a firmowego Medalówki – Wieszaki na medale w serwisie www.facebook.pl.

4. Konkurs rozpoczyna się z dniem 28.11.2016r., a kończy 11.12.2015r. o godz. 23:59.

5. Serwis Facebook nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu oraz nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

6. Organizator dopuszcza możliwość odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

 

§2. Warunki uczestnictwa.

1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, będący osobą fizyczną, który:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. posiada konto w serwisie Facebook
c. poprawnie wykona zadania należące do Uczestnika Konkursu.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na stosowanie zasad Konkursu ustalonych w Regulaminie.

3. W Konkursie mogą brać udział współpracownicy Organizatora.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Organizator oświadcza, że treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.medalowki.pl/konkurs bez konieczności bycia zarejestrowanym użytkownikiem strony. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane na Fanpage’u przez Uczestników w ramach Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont w serwisie społecznościowym Facebook.

8. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu oraz nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§3. Zasady Konkursu.

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest umieszczenie przez Uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia wg. poniższych wytycznych zwana dalej „Zdjęciem konkursowym”:

a. Zdjęcie konkursowe ma ilustrować trening sportowy Uczestnika, lub ogólnie pojętą aktywność Uczestnika związaną ze sportem.
b. Zdjęcie konkursowe powinno być wykonane przez Uczestnika lub przedstawiać jego osobę.
c. Zdjęcie konkursowe nie może być zdjęciem skopiowanym z sieci ani zakupionym w żadnym banku zdjęć.
d. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że Zdjęcie konkursowe nie narusza praw osób trzecich.
e. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno Zdjęcie konkursowe. W przypadku zamieszczenia większej ilości zdjęć, Organizator za Zdjęcie konkursowe uzna to, opublikowane jako pierwsze.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć i komentarzy Uczestników Konkursu, poruszających treści pornograficzne, politycznie ekstremistyczne, obraźliwe, powszechnie uznane za moralnie niepoprawne oraz przedstawiających oferty handlowe.

3. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatorów. Wygrają dwa zdjęcia Konkursowe, które według subiektywnej oceny Komisji w najciekawszy sposób będą oddawać tematykę Konkursu.

4. Organizator zapewni nagrody w postaci: 2 wieszaków na medale dla 2 laureatów Konkursu. Wzory wieszaków zostaną wybrane przez Organizatora.

5. Organizator ogłosi zwycięzców na swoim profilu Medalówki – Wieszaki na medale na portalu Facebook w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu poprzez wskazanie ich danych w poście oraz oznaczeniu ich profili pod postem konkursowym.

 

§4.Nagrody.

1. Fundatorem nagród wskazanych w paragrafie 3, punkt 4 nagród jest Organizator.

2. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej swoje dane obejmujące: imię, nazwisko, adres na który ma zostać przesłana nagroda, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

3. Nagroda w postaci wieszaka na medale zostanie wysłana na adres wskazany przez jej zwycięzcę w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych od zwycięzcy konkursu.

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. Dostarczenie nagrody jest możliwe tylko na terenie Polski.

5. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie może on też przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

§5. Reklamacje.

1.Uwagi do konkursu mogą być reklamowane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości do strony Medalówki – Wieszaki na medale w serwisie Facebook, z wyraźnym zaznaczeniem reklamacyjnego charakteru wiadomości. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację,
b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia,
c. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok),
d. zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej, którą jest strona ze zdjęciem konkursowym,
e. rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne,
f. wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§6.Postanowienia końcowe.

1.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest: PH Plutos Ewa Wesołowska z siedzibą w Mogilnie, ul. 11 listopada 55 , 88-300 Mogilno, NIP 5571000042, REGON  090470046

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię